Kook’s Meat and Deli

Kook’s Meat and Deli
115 W. Kansas Ave
Greensburg KS 67054
US
Phone: 620-723-2121